جزوات قابل دانلود (رایگان)

۱۳۹۱/۰۴/۲۸حفاری 1
حفاری 1

- جزوه مهندس برادران - جزوه دکتر هاشمی -جزوه دکتر علیزاده - جزوه دکتر شادی زاده..

۱۳۹۱/۰۴/۲۸مخزن1
مخزن1

- دکتر هلالی زاده - دکتر علی زاده (مخزن 1و2) - دکتر مسیحی - دکتر شهبازی..

۱۳۹۱/۰۴/۲۸مخزن2
مخزن2

دکتر عاشوری

۱۳۹۱/۰۴/۲۸بهره برداری1
بهره برداری1

- دکتر پورافشاری - دکتر مقدسی - دکتر امین شهیدی - مهندس قبادی - دکتر علیزاده..

۱۳۹۱/۰۴/۲۸خواص سنگ
خواص سنگ

دکتر شادی زاده مهندس شیخی دکتر سالاریه دکتر مجدی یزدی دکتر گرامی دانشگاه آزاد دکتر بهاری..

۱۳۹۱/۰۴/۲۸چاه پیمایی
چاه پیمایی

دکتر امین شهیدی   دکتر حیدری   دکتر نادری   دکتر رضایی  ..

۱۳۹۱/۰۴/۲۸خواص سیالات مخزن
خواص سیالات مخزن

دکتر هلالی زاده دکتر نجیبی

۱۳۹۱/۰۴/۲۸آسیب سازند
آسیب سازند

دکتر مقدسی

۱۳۹۱/۰۴/۲۸اسید کاری
اسید کاری

دکتر مقدسی دکتر پور افشاری

۱۳۹۱/۰۴/۲۸حفاری 2
حفاری 2

مهندس برادران دکتر هاشمی دکتر شادی زاده

۱۳۹۱/۰۴/۲۸سیال حفاری
سیال حفاری

مهندس برادران   مهندس روحی

۱۳۹۱/۰۴/۲۸تخمین مخازن
تخمین مخازن

دکتر عاشوری (نسخه1) دکتر عاشوری (نسخه2)

۱۳۹۱/۰۴/۲۸سیمان کاری
سیمان کاری

- دکتر مقدسی -مهندس صالحی کسایی

clear-bug-div